บริษัท ฮิวเเมน เซฟตี้ จำกัด

จัดจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ติดตั้งระบบดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ความปลอดภัยทุกชนิดให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม องค์กร รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ และผู้ที่ทำงานเสี่ยงภัยอันตรายทุกประเภท

บริษัท ฮิวแมน เซฟตี้ จำกัด


ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2541  โดยจดทะเบียนบริษัท ฯ กับสำนักงานพาณิชย์
จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2541    เพื่อบริการอุปกรณ์ดับเพลิง
และอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล  ให้กับส่วนราชการ, โรงงาน, รัฐวิสาหกิจ,
โรงแรม และอาคารบ้านเรือนของประชาชนในทางภาคใต้ 14 จังหวัด ซึ่งทาง
ภาคใต้ยังขาดผู้ให้บริการระบบดับเพลิงและอุปกรณ์ความปลอดภัยอยู่มาก   
ทางบริษัท ฯ จึงมุ่งเน้นการช่วยเหลือสนับสนุน และให้ความรู้ใน
ด้านความปลอดภัยตลอดมาโดยตลอด    จนถึงปี 2549  ทางบริษัท ฯ
จึงขยายงานไปตั้งสำนักงานที่กรุงเทพ ฯ เพิ่ม   เพื่อให้บริการครอบคลุม
ได้ทั่วประเทศและเป็นผู้นำเข้าอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์ดับเพลิง
ที่มีคุณภาพมาให้บริการกับลูกค้าด้วยดีเสมอมา
ปัจจุบันทางบริษัท ฯ ได้ให้บริการด้านการดับเพลิงและความ
ปลอดภัยครอบคลุมทั้งหมด    ทั้งการออกแบบติดตั้ง, ตรวจสอบระบบดับเพลิงและระบบไฟร์อลาร์ม (Fire Alarm), รับฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น, 
รับฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟให้กับหน่วยงานราชการ  เอกชน
รัฐวิสาหกิจทั่วประเทศ, ให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์ความ
ปลอดภัยที่ถูกวิธี     โดยมีพนักงานที่ร่วมแรงแข็ง จำนวน 30 คน พร้อมให้บริการ
และจำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์ความปลอดภัย
เราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้ายี่ห้อ Walker และยี่ห้อ Saver  และเป็นตัว
แทนจำหน่ายสินค้ายี่ห้อ Proguard, Frontier, Bibari  และยี่ห้อWarrior ในประเทศไทย
ซึ่งเป็นสินค้านำเข้าที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
เราได้รับการรับรองเป็นสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยดีเด่นในปี 2554
แต่เพียงผู้เดียวในธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์ดับเพลิงในประเทศไทย